?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 抽a杆清z设备之油管腐蚀情况 - Ȯ阳市创立石Ҏ械有限公?/title> <meta name="Keywords" content="抽a杆清z设?> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <!--{l样式--> <link href="/template/nest00000/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script> var _contextPath="/efactory"; var _templatePath="/efactory/pdmountmood/"; var _forbidF5=true;var _forbidCopy=false;var _forbidContextMenu=false; </script> <script type="text/javascript" src="/template/nest00000/lib/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/nest00000/lib/png.js"></script> <!--{l样式--> <!--|站样式--> <link href="lib/CScss.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <script src="lib/js.js" type="text/javascript"></script> <link href="/template/nest00000/lib/CScss.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <script src="/template/nest00000/lib/js.js" type="text/javascript"></script> <!--|站样式--> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="CSheadcat"> <div class="CShead"> <div class="CShead_title"> <div class="CShead_title_L"> 您好Q欢q光临“濮阛_创立xa机械有限公司”网站! </div> <div class="CShead_title_R"> <ul> <li><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/22842/stat/"></script></li> <li><a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.948216.live','抽a杆清z设备之油管腐蚀情况 - Ȯ阳市创立石Ҏ械有限公?)">收藏本站</span></a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a></li> <li><a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a></li> </ul> </div> </div> <div class="clearit"></div> <div class="CSlogo"> <div class="CSlogo_L"> <a href="http://www.948216.live/" onfocus="this.blur();"><img src="/uploads/logo/20150708062724.jpg" alt="Ȯ阳市创立石Ҏ械有限公? /></a> </div> <div class="CSlogo_R">   <script language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </script> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" style="cursor:pointer;" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/nest00000/images/CSlogo_R_sousuo_img.jpg" align="top"> </form> </div> </div> </div> </div> <div class="CSnavcat"> <div class="CSnav"> <ul> <li id="N1" class="nav_class1" onmouseover="ChangeCss('1','9','N','nav_class1','nav_class2')"><a href="/"><span>??/span></a></li> <li id="N3" class="nav_class2" onmouseover="ChangeCss('3','9','N','nav_class1','nav_class2')"><a href="/zgxfsb/"><span>L修复</span></a></li> <li id="N2" class="nav_class2" onmouseover="ChangeCss('2','9','N','nav_class1','nav_class2')"><a href="/ygqxj/"><span>油管清洗</span></a></li> <li id="N5" class="nav_class2" onmouseover="ChangeCss('5','9','N','nav_class1','nav_class2')"><a href="/cygqxj/"><span>抽a杆清z设?/span></a></li> <li id="N4" class="nav_class2" onmouseover="ChangeCss('4','9','N','nav_class1','nav_class2')"><a href="/supply/"><span>产品中心</span></a></li> <li id="N6" class="nav_class2" onmouseover="ChangeCss('6','9','N','nav_class1','nav_class2')"> <a href="/news/" id="current"><span>新闻资讯</span></a></li> <li id="N9" class="nav_class2" onmouseover="ChangeCss('9','9','N','nav_class1','nav_class2')"><a href="/about/"><span>公司?/span></a></li> <li id="N7" class="nav_class2" onmouseover="ChangeCss('7','9','N','nav_class1','nav_class2')"><a href="/download/"><span>专利证书</span></a></li> <li id="N8" class="nav_class2" onmouseover="ChangeCss('8','9','N','nav_class1','nav_class2')"><a href="/contact/"><span>联系我们</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="CSbanner" style="width:100%"> <div style="width:100%; height:380px; overflow:hidden;" class="ad"><div id="swfContents_1"></div> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=380 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20150723034237.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20150725083642.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20150725083653.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> <script language=javascript src="/template/nest00000/lib/product.js" type="text/javascript"></script> </div> </div> <div class="CSpages"> <div class="CSpages_L"> <div class="CSpages_L_gsgk"> <div class="CSpages_L_gsgk_title"> <img src="/template/nest00000/images/CSpages_L_xwzx_img.jpg"> </div> <div class="CSpages_L_gsgk_cont"> <ul> <li><a href="/news/hyxw/" title="行业新闻" onfocus="this.blur();">行业新闻</a></li> <li><a href="/news/ygqx/" title="油管清洗" onfocus="this.blur();">油管清洗</a></li> <li><a href="/news/zgxf/" title="L修复" onfocus="this.blur();">L修复</a></li> </ul> </div> <div class="CSpages_L_gsgk_bottom"> <img src="/template/nest00000/images/CScpfl_bot_img.jpg"> </div> <div class="clearit"></div> </div> <div class="CSpages_L_gsgk"> <div class="CSpages_L_gsgk_title"> <img src="/template/nest00000/images/CScpfl_top_img.jpg"> </div> <div class="CSpages_L_gsgk_cont"> <ul> <li><a href="/zgxfsb/" title="L修复" onfocus="this.blur();">L修复</a></li> <li><a href="/ygqxj/" title="油管清洗" onfocus="this.blur();">油管清洗</a></li> <li><a href="/cygqxj/" title="抽a杆清z设? onfocus="this.blur();">抽a杆清z设?/a></li> <li><a href="/fzsb/" title="辅助讑֤" onfocus="this.blur();">辅助讑֤</a></li> </ul> </div> <div class="CSpages_L_gsgk_bottom"> <img src="/template/nest00000/images/CScpfl_bot_img.jpg"> </div> <div class="clearit"></div> </div> <div class="CSpages_L_lxwm"> <div class="CSlxwm"> <img src="/template/nest00000/images/CSlxwm_bg.jpg"> </div> </div> </div> <div class="CSpages_R"> <div class="CSpages_R_title"> <div class="CSpages_R_title_L"> <span>详细内容</span> </div> <div class="CSpages_R_title_R"> <span><a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容</span> </div> <div class="clearit"></div> </div> <div class="CSpages_R_cont"> <!--CSpages_R_cont--> <div class="content"> <h3>抽a杆清z设备之油管腐蚀情况</h3> <h6>来源Q?a href='http://www.948216.live/news/45.html'>http://www.948216.live/news/45.html</a>    发布旉 : 2016-11-20</h6> <p><a href="http://www.948216.live/">L修复</a>Q?a href="http://www.948216.live/">油管清洗</a>Q?a href="http://www.948216.live/">抽a杆清z设?/a>首选?a href="http://www.948216.live/">Ȯ阳创立xa机械</a>?/p> <div class="detail" id="zoom"> <p><p class="常规"> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">       在修井时油管取出后有些工具可用于套内壁的腐蚀{体U型~陷Q如印模法、井径A、电测井A、ƈ壁成像测井A{,但由于这些工L_ֺ较差Q对操作条g要求苛刻Q费用高{原因,在生产实际中基本上未得到应用Q?a href="http://www.948216.live" target="_blank">油管清洗讑֤</a>Q在目前的检水q下Q只能因各种原因Q包括腐蚀Q气ƈ的开采不能正常进行,需要进行修q作业时Q取出a,才能真正观察到a的腐蚀情况。但在实际生产中Q只要造成采用其他Ҏ已不能维持气q的开发生产的严重情况下,才会修井。因此,一般很难了解和掌握井下油管的腐蚀情况Q只从个别严重的不能生的井的维修中了解C些a腐蚀情况?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">        一般情况下Q即使修井也不能取出套管Q所以套的腐蚀则基本上属于不可知的状况Q国内实际生产中一般仅Ҏ套管损坏以后造成的现象、原因和井壁的破坏推套的腐蚀。田于很难观察到生气井油管外壁和套内壁腐蚀的真正情况,因此Q对井中取出的a由专业人员q行腐蚀分析的资料非常宝贵,对开展相应的井下油套腐蚀研究h十分重要的意义?/span> </p> </p></p> <p><div>上一?<a href="46.html">抽a杆清z设备用范?/a></div> <div>下一?<a href="44.html">L修复时发现钻杆管体失效的原因</a></div> </p> <div class="tag"><span style="color:#a83838;">相关标签Q?/span><a href='/key.aspx?k=%b3%e9%d3%cd%b8%cb%c7%e5%cf%b4%c9%e8%b1%b8'>抽a杆清z设?/a>,</div> </div> </div> <div class="clearit"></div> <div class="comment"> <h2>相关新闻</h2> <h6 class="clear"></h6> <ul> <li><a target="_blank" href="/news/134.html" title="原有的钻杆修复工Z要改q的好处有哪些呢Q?>原有的钻杆修复工Z要改q的好处有哪些呢Q?/a></li> <li><a target="_blank" href="/news/133.html" title="抽a杆修复技术中存在什么问题呢Q?>抽a杆修复技术中存在什么问题呢Q?/a></li> <li><a target="_blank" href="/news/132.html" title="分析油管清洗的具体步?>分析油管清洗的具体步?/a></li> <li><a target="_blank" href="/news/131.html" title="分析L修复的工艺流E?>分析L修复的工艺流E?/a></li> <li><a target="_blank" href="/news/130.html" title="影响抽a杆清z的原因有哪些?">影响抽a杆清z的原因有哪些?</a></li> </ul> </div> <div class="clearit"></div> <div class="content"><h2>相关产品</h2></div> <div class="pro_list3310"> <div style="padding-top:10px;padding-left:5px;padding-right:5px"> <h2><a href="/supply/18.html" target="" title="抽a杆清z设?><img src="/uploads/cp/20151205104640.jpg" width="160" height="160" /></a></h2> <h3><a href="/supply/18.html" target="" title="抽a杆清z设?>抽a杆清z设?/a></h3> </div> <div style="padding-top:10px;padding-left:5px;padding-right:5px"> <h2><a href="/supply/30.html" target="" title="抽a杆清z设?><img src="/uploads/cp/20161121020018.jpg" width="160" height="160" /></a></h2> <h3><a href="/supply/30.html" target="" title="抽a杆清z设?>抽a杆清z设?/a></h3> </div> <div style="padding-top:10px;padding-left:5px;padding-right:5px"> <h2><a href="/supply/6.html" target="" title="抽a杆杆头探伤机"><img src="/uploads/cp/20151205105155.jpg" width="160" height="160" /></a></h2> <h3><a href="/supply/6.html" target="" title="抽a杆杆头探伤机">抽a杆杆头探伤机</a></h3> </div> <div style="padding-top:10px;padding-left:5px;padding-right:5px"> <h2><a href="/supply/5.html" target="" title="抽a杆杆头清z机"><img src="/uploads/cp/20151205113512.jpg" width="160" height="160" /></a></h2> <h3><a href="/supply/5.html" target="" title="抽a杆杆头清z机">抽a杆杆头清z机</a></h3> </div> <h6 class="clear"></h6> </div> <div class="clearit"></div> <!--CSpages_R_cont--> </div> </div> </div> <div class="CSbottomline"></div> <div class="CSbottom_cont"> <div id="footer"> <a href="/" title="公司首页" rel="nofollow">公司首页</a> <a href="/news/ygqx" title="油管清洗">油管清洗</a> <a href="/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a> <a href="/news/zgxf" title="L修复">L修复</a> <a href="/supply/" title="产品中心">产品中心</a> <a href="/4g/">手机|站</a> <a href="#">q回剙</a> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1255711120'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1255711120%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <style> .cnzz{display:inline} .cnzz div{display:inline !important} </style> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2015-06-17/"></script> <h5><div><h1 style="font-size:12px; font-weight:normal; margin-bottom:5px;">Copyright © www.948216.live(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) Ȯ阳市创立石Ҏ械有限公司是专业? <a href="http://www.948216.live" target="_blank">油管清洗</a>,<a href="http://www.948216.live" target="_blank">L修复</a>?a href="http://www.948216.live" target="_blank">抽a杆清z设?/a>生厂家,Ƣ迎来电咨询!</h1>    <div class="cityspread">    <strong style="padding-top:15px;">热门城市推广: </strong>       </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> </div> </h5> </div> </div> <a href="http://www.948216.live/"><span class="STYLE1">ɽ׬Ǯ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.142237.buzz">ֻIJ</a> <a href="http://www.myydhv.buzz">齫°app</a> <a href="http://www.928179.buzz">̨840ʿ¼</a> <a href="http://www.248112.tw">ũ</a> <a href="http://www.843591.buzz">ʮһ˶ͼͼ</a> <a href="http://www.162264.buzz">׬Ǯ2018</a> <a href="http://www.yevetv.buzz">èĴ齫׿ذװ</a> <a href="http://www.655820.tw">ɽ11ѡ5©</a> <a href="http://www.436768.buzz">Ф׼</a> <a href="http://www.apppfu.buzz">Ϸ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>